Estudio económico-financieiro sobre a explotación do Complexo Termal da Tafona.

Cabe cuestionar a validez do estudio en si e no seu punto de partida que resulta falseado por omitir datos esenciais que afectan o contido sobre a pretendida naturaza termal e mineromedicinal da auga do proxecto

En entrevista de ANOVA co director do proxecto constatouse que o concello non lle facilitou o texto das resolucións da Conselleria de Industria nas que se descarta o carácter termal e mineromedicinal da auga que se propón para o seu uso. Copia de dita resolución foille entregado o Director do Estudio por ANOVA tratando de evitar o falseamento dun estudio financiado con fondos públicos.

A pesares diso non se tivo en conta polo concello nin polo director do estudio a realidade senon que comprobamos como os enquisadores que levaron a cabo as entrevistas telefónicas tampouco foron informados sobre a realidade pois no diálogo cos enquisados partían do susposto de auga termal e mineromedicinal como a das pozas termais de Ourense.

Neste senso cabe citar que a resolución autorizatoria da Conselleria de Industria de data 12-01-2015 que reproduce contidos de resolucións anteriores o encargo do estudio deixa claro que “entendese que a auga a utilizar para o uso de piscina terá a mesma procedencia que recollen os dous proxectos anteriormente resoltos, é dicir “auga residual da fonte pública da burga”, polo que non se trata de auga mineromedicinal nin termal a utilizar coma un aproveitamento de recursos da seccion B da Lei de Minas

Cuestiona tamén a Consellería de Industria a utilización do termino complexo termal “Respecto á denominación de “complejo termal” que se utiliza na memoria presentada polo Concello de Caldas procedería un cambio na denominación das instalacións sobre o calificativo “termal” para non producir confusións ou erro”

O prego de contratación publicado na páxina web do concello presenta unha indefinición do obxeto do contrato que deixaría a discrecionalidade da empresa adxudicataria e do interlocutor do concello o contido do estudio. Estamos pois ante un estudio falseado no seu punto de partida que invalida grande parte das suas conlusións

Parte do estudio transcribe normativa sobre rexime local e sobre piscinas si ben cita o Decreto autonómico 103/2005 de 6 de maio, cando dende decembro de 2013 e de aplicación o RD 742/2013 de 27 de setembro. Si ben e certo que o citado RD no seu art. 3 exclue da sua aplicación os vasos termais ou mineromedicinais, non estaríamos neste suposto de exclusión xa que a autorización de Industria deixa claro que non estamos no caso de auga termal ou mineromedicinal senon auga residual tratada.

As conclusións do estudio (páxinas 166-172) no que se refire o concepto de termalismo e auga termal mineromedicinal están pragadas de imprecisións de conceptos e de falseamento da realidade con un forzado intento de xustificación baseado en comparación con outras instalacións que nada teñen que ver

Nos apartados 5 e 6 da páxina 167 aludese o carácter termo medicinal como característica mais específica e a balnearioterapia como método curativo polo efecto da acción das augas minero-medicinais ou termais”

E nos apartados 5 e 6 da páxina 169 insiste na calidade da auga termal ignorando e ocultando os terminos das autorización da Conselleria de Industria que sempre diexou claro que a auga proposta polo concello no proxecto tratase de auga residual suxeita a tratamento quimico polo que perde as propiedades mineromedicinais.

A falta de fiabilidade do estudio e mais do proxecto vese confirmada pola pretensión do concello de intervir sobre a fonte da burga para conseguir auga termal co proxecto constructivo iniciado.

Co pretexto de respostar o requirimento de medidas para resolver o problema de contaminación da fonte da burga presenta o concello ante a Conselleria de industria con data 23/02/20125 un proxecto que ben a confirmar que o concello mentiu cando falaba de que dispoñia de auga mineromedicinal termal

A contestación da Conselleria de Industria o concello de Caldas de data 18/03/2015 na que se manten a necesidade de coidado da fonte frente a pretensión do concello de intervir sobre a mesma

O concello insistirá con un novo escrito de data 10/04/2015 na pretensión de intervención sobre a fonte sin concretar a solución do problema de contaminación a pesar de acompañar analitica con resultado de contaminación con coliformes fecais.

A pesares das tentativas de presión do concello a Conselleria de Industria, soio se autorizan actuacions para a limpeza do manantial da fonte da burga por dita consellería con data 15/05/2015 e pola Consellería de Cultura con data 18/05/2015

Fronte a negativa do alcalde a facilitar copia do estudio a pesares da admisión da queixa polo Valedor do Pobo por tal negativa e a pesares da falla de publicidade do seu contido por todos os partidos con presencia na corporación, ANOVA acollendose o previsto na Lei de transparencia e en concreto o art. 37 reconoce e derecho de acceso a la información publica, el art. 13 que considera información publica los documentos..que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das suas funcións e que de conformidade co art. 8 da lei de transparencia sobre estos asuntos (contratos, convenios, subvenciones y presupuestos) existe un deber específico de divulgación sendo o contido do estudio esencial para coñocer a pretendida viabilidade e sostibilidade do servicio de nueva creación que se pretende establecer.

Entendemos que non existen limites a publicidade do art 14 de la lei de transparencia e tendo en conta o art. 63 do Regulamento de Servizos do ano 1955, declarado vixente pola disposición derogatoria 1.f do RD 1098/2001 no que non se opoña o mesmo, prevé un tramite de información pública dos proxectos e memorias de implantación dun servizo público

Entende ANOAVA que o coste do proxecto en ninguna caso debe ser asumido polos veciños con cargo o orzamento municipal senon polo bolsillo do alcalde, o seu equipo de gobernó ou o PSOE como partido que o sustenta.

No exercicio da democracia participativa e da transparencia ANOVA pon o estudio a disposición dos veciños e cidadáns no seu blog anovaumia.wordpress.com, facebook.com/anovaumia, seguindo os criterios do Defensor del Pueblo establecidos en diferentes informes emitidos en relacion con expedientes do concello de Caldas.

Advertisements

A FONTE DA BURGA (CALDAS DE REIS) CONTAMINADA CON RESIDUOS FECAIS.

Con data 11 de febreiro de 2015 denunciouse mediante envío por correo electrónico ante as seguintes institucións:

  • Ánxeles Feijoo Montenegro Fernández. Xefe Territorial da Consellería de Sanidade.
  • Natalia Botana ReyServizo de Control de Riscos Ambientais. Consellería de Sanidade Pontevedra. Correo electrónico: sanidade.ambiental.xtpo@sergas.es.
  • José Julio Fernandez Rodriguez. Valedor do Pobo. Correo electrónico: valedor@valedordopobo.com

…a falta de limpeza e descontaminación do lavadoiro da fonte da Burga de Caldas de Reis, así como o problema de contaminación periódica da fonte da Burga con augas fecais procedentes da rede de sumidoiros municipal, con episodios de contaminación coñecidos pola Consellería de Industria e a Consellería de Sanidade.

Con data 29 de xaneiro de 2015 a Consellería de Industria envía escrito ao Concello de Caldas de Reis requerindo para que no prazo de 15 días adopte medidas para evitar a inundación da fonte da Burga pola auga da rede de sumidoiros municipal.

Con data 30 xaneiro de 2015 a Consellería de Industria envía escrito á Consellería de Sanidade dando traslado de denuncia ante o risco sanitario pola utilización de auga da fonte da Burga.

Con data 23 de febreiro 2015 o Concello de Caldas de Reis, en resposta aos requirimentos de adopción de medidas para resolver o problema da contaminación da fonte da Burga pola auga da rede de sumidoiros municipal envía un proxecto de intervención na fonte da Burgadenominado “PROPOSTA DE ACTUACIÓN PARA A PROTECCIÓN DAS BURGAS TERMAIS DA FONTE DÁ BURGA. CALDAS DE REISPontevedra“, redactado por unha empresa de Granada cidade onde ten a súa sede o Observatorio Nacional do Termalismo e Desenvolvemento Rural, promovido pola Asociación Termalismo de Andalucía, do que é director Xavier Ballbé.

Con este proxecto pretende o alcalde de Caldas de Reis intervir sobre a fonte para dar resposta a un problema de contaminación periódica da fonte da Burga con augas fecais procedentes do desbordamento da rede de sumidoiros municipal. Resulta cando menos sospeitoso que un estudo encargado polo Concello de Caldas de Reis, despois do día 6 de febreiro de 2015 e que ten data de elaboración do 20 de febreiro de 2015 (polo tanto non máis de 15 dias de elaboración) pretenda ser utilizado para defender unha intervención sobre a fonte da burga, con sondaxe incluída, cando estamos ante un elemento catalogado do patrimonio arquitectónico, arqueolóxica e do camiño de Santiago, cando a conclusión do estudo, que no seu apartado 6, se move con incertezas aludindo ao incremento do caudal como probable. Sobre a fonte da Burga existen dereitos históricos e legais públicos, que sempre foron compatibles co aproveitamento balneario privado, e que están definidos con claridade nunha escritura transacional do 7 de setembro de 1928, ante o notario de CaldasAntonio del Río García, protocolo n.º 370, referendada por un acordo municipal.

Temos motivos e antecedentes abundantes para defender que a pretensión do alcalde de Caldas de Reis, de intervir sobre a fonte da Burga, vén dada por razóns doutro tipo. O feito de ter iniciado a construción dun proxecto de pozas termais, PROXECTO BÁSICO COMPLEXO TERMAL A TAFONA, cun presuposto de 700.000 euros que naceron enchidos de ilegalidades, con auga para o seu abastecemento cualificada pola Consellería de Industria, como administración autorizante, de “auga residual que precisará dun filtrado e tratamento químico polo que perderá as súas propiedades mineromedicinales“.

Con data 18 de marzo de 2015 a Consellería de Industriasolicita ao Concello de Caldas de Reis analíticas e medidas concretas deixando aberta a posibilidade de realización dun pozo na fonte da Burga… no que se garanta a non afección ao manancial da fonte pública ou do Balneario Dávila.

Do que se deduce que tanto o Concello coma a Consellería deixan á opinión dun tácnico a profecía da non afección. Tamén resulta preocupante que nin a Consellería de Industria nin o Concello fagan referencia algunha ao caracter da fonte da Burga como elemento do patrimonio arqueolóxico, situada no camiño portugués a Santiago de Compostela, nun contexto de núcleo urbano histórico.

A analítica achegada polo Concello deixa en evidencia que a fonte da Burga está contaminada con coliformes fecais, feito que o Concello coñece polo menos dende o día 08/04/2015 e a Consellería de Industria dende o 10/04/2015, sen que sinalizase nin a Consellería de Sanidade nin ningunha das dúas entidades o feito ata o día 13 de maio de 2015, en que aparece un cartel en papel dando información parcial falseada.

Oculta o cartel o feito de que a fonte está contaminada con fecais, polo que pode seguir sendo utilizable a auga polos numerosos peregrinos que por ela pasan. Da consulta realizada no taboleiro de anuncios do concello e na súa páxina web así como da información solicitada ante a Consellería de Industria descoñecemos se se realizou algunha analitica mais da auga da fonte da burga no ano 2014 e 2015 tendo en conta que a fonte e o labadero resultaron inundados con augas procedentes da rede de sumidoiros municipal polo menos na seguintes datas: 30-11-2014, 3-12-2014, 6-12-2014 e 15-01-2015. Resulta especialmente grave este feito porque se somete á a poboación mais indefensa (recén nacidos e bebés) a unha situación de risco, porque son moitos os pais que diariamente acoden á fonte da Burga a coller auga para bañar recén nacidos e bebés. A limpeza da fonte é unha tarefa de sinxela realización, o balneario lévaa a cabo cada vez que se producen as periódicas inundacións, limpando a parte da surgencia que lle corresponde, que comproba coas analíticas correspondentes. Neste caso ademais da gravidade da contaminación, o Concello pretende utilizar este feito para impoñer unha actuación agresiva de intervención e alteracion da fonte. Sobre esta problemática da intervención en augasde forte mineralización e temperatura elevada, e ante a falta de investigacións e experimentación dos efectos da utilización de produtos químicos en contacto con auga mineromedicinal quente, procede adoptar un criterio de prudencia, tal como concluímos despois de consultar estudos, fabricantes de produtos químicos, opinións de expertos de universidades e o debate dende a Plataforma pola defensa do patrimonio termal de Cuntis, que presentou varios escritos ante a Consellería de Cultura e a Conselleria de Industria, formulando o evidente risco de contaminación da auga e de alteración de elementos do patrimonio histórico. En ningún caso nin a Conselleria de Cultura nin a Consellería de Industria deron resposta ningunha ás cuestións formuladas sobre a preservación da calidade da auga e sobre o mantemento da integridade do patrimonio arqueolóxico. Por outra parte, temos o precedente de que a Conselleria de Industria autorizou un proxecto de intervención na fonte da “burga lume de deus” en Cuntis sen valorar as repercusións dos produtos químicos que se pretenden utilizar e as afeccións á identidade dos elementos patrimoniais.

Constatamos unha descoordinación total entre a administración local e administracións autonómicas con competencias e responsabilidades incapaces de suborgarse no exercicio de competencias cando outra administración incumpre Subyace no escrito anónimo achegado polo Alcalde de Caldas con data 19/04/2015 un intento desesperado por conseguir auga para abastecer unhas pozas que pretende sexan termais e para as que ata o momento só conta con autorización para uso de auga residual tratada, porque resulta increible o intrusismo que se pretende facer con dúas páxinas de propostas de intervención sobre as que nin a Consellería de Industria nin a Conselleria de Cultura se pronuncian. Esta en cuestión o incumprimento e vulneración de normativa sobre Augas mineromedicinales, normativa autonómica e estatal sobre patrimonio cultural, normativa autonómica, estatal e internacinal sobre o patrimonio do camiño de Santiago, convenios internacionais en materia de patrimonio arqueolóxico.

Sinalar que dende a última inundación e contaminación da fonte da Burga e o lavadoiro con auga procedente da rede de sumidoiros, que tivo lugar o día 15/01/2015, non conseguimos que se limpase o ámbito do lavadoiro termal ata o mes de maio, e despois de acudir á Consellería de IndustriaConsellería de Sanidade e formulando queixa ante o Valedor do Pobo. 9.- Denunciamos de forma expresa o que consideramos unha ameaza grave e real para a calidade da auga termal e para a integridade dun elemento do patrimonio cultural e pedimos a intervención de administracións e organismos internacionais:

  • UNESCO-UNICEF
  • MINISTERIO DE CULTURA. Goberno de España
  • MINISTERIO DE SANIDADE. Goberno de España
  • GOBERNO DE PORTUGAL
  • PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
  • DEFENSOR DEL PUEBLO
  • VALEDOR DO POBO

Poñemos en evidencia que existe vulneración de dereitos, como é o dereito á información, á saúde, indefensión e podería haber utilización de cargo e funcións públicas con incumprimento da legalidade vixente Hacemos constar que a actuación do Concello e as administracións competentes está a causar un dano á sensibilidade das persoas, á calidade de vida e os valores vinculados á hospitalidade e ao camiño, e pode producir un prexuízo económico ás actividades económicas do pobo en especial hostalaría e comercio. Denunciamos de forma expresa a contaminación da fonte da Burga e a falta da dilixencia máis elemental na adopción de medidas polo Concello, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Industria. Solicitamos a intervención, tutela ou subrogación doutras administracións e organismos, como o Ministerio de Industria e o Ministerio de Sanidade do Goberno de España e pedimos a intervención dos organismos citados para velar polos dereitos cidadáns, a calidade da auga e a integridade do patrimonio formado polo camiño portugues, a fonte da burga, o labadero e os recursos do patrimonio arqueolóxico e arquitectónico do casco histórico da vila de Caldas.

Solicitamos a intervención de gobernos e organismos internacionais por entender existe vulneración de normativa europea de aplicación directa e convenios internacionais que afectan á calidade da auga, á calidade de vida de veciños e cidadáns que como turistas e peregrinos nos visitan, ao dereito á hospitalidade e á integridade do patrimonio arqueolóxico e histórico. Advertimos da ameaza que existe de alteración de elementos do patrimonio arqueologico termal da vila de Cuntis, fonte da burga “lume de deus” e fonte da burga na vila de Caldas de Reis por iniciativas privadas nun caso e por iniciativas de autoridades no outro. Consideramos a necesaria intervención de organizacións defensores dos dereitos da poboación infantil por permitir a utilización de auga contaminada para o baño de recien nacidos e bebes nun pais que se considera europeo e desenvolvido e non ofrece garantias na xestión do control e calidade da auga.

07 150318 reiteracion requirimento Industria a concello_Página_1 07 150318 reiteracion requirimento Industria a concello_Página_2 08 150410 resposta a industria con analitica_Página_1 08 150410 resposta a industria con analitica_Página_2 08 150410 resposta a industria con analitica_Página_3 08 150410 resposta a industria con analitica_Página_4