O Parlamento da Galiza e El Defensor del Pueblo no caso do aerodromo

140216 pano 47-48

Mentres a corporación de Caldas de Reis apoia actividades de risco eilegais ,e os oragnismos competentes incumplen as suas obrigas, el defensor de Pueblo confirma o fundamento da queixa formulada en relación cos riscos para a seguride do tráfico ferroviario e das persoas que representa o funcinamento dun aeródromo sin licencia e ven de informar a ANOVA que por dita institución se realizan xestións ante a Axencia de Seguridade Aerea solicitando información sobre procedimento sancinador iniciado, suspensión da actividade e medidas cautelares , incluida a clausura do aeródromo en tanto non conte con autorización e se formule a declaración de impacto ambiental .

140210 DSC_0198

Por outra banda o vindeiro xoves dia 6 na comisión 2ª de Ordenación do Territorio Obras Publicas Medio Ambiente e Servizos esta previsto tratar no Parlamento Galego una proposición de lei presentada no mes de decembro de 2013 pola Deputada de AGE Consuelo Martinez García sobre a situación do aeródromo de Godos.

Ao final parece que coa traballo se poden parar obras sen ningun sentido e que so perigosas para a cidadanía.

Advertisements

Últimas novas sobre o aerodromo ilegal de Godos

DSC_0028-re

Queda patente a incompetencia do Ministerio de Fomento e dos organismos del dependentes en relación co funcionamento do ilegal aeródromo de Godos en Caldas de Reis. Os antecedentes sobre o polémico aeródromo remóntanse ó ano 2005 e dende esa data non foi o Ministerio capaz de concretar sobre a a sua viabilidade permitindo a realización de voos de xeito continuado durante todo ese tempo.

Axencia de Seguridade Aérea, ADIF, RENFE foron consentidores dunha ilegalidade permanente que someteu a unha situación de risco os usuarios do tren que discorre en viaduto fronte as pistas do aeródromo, postura irresponsable que atenta contra o sentido común de prevención que debe primar en calquera actividade de risco.

escrito da AESA de data 14-01-2014 polo que se informa da iniciación dun expediente sancionador confirma unha ilegalidade consentida por dita axencia ata finais de 2013 e sigue sin aclarar a viabilidade do proxecto coa tramitación paralizada no Ministerio de Médio Ambiente dende 16 de abril de 2012 data na que o os promotores presentaron en Madrid a solicitude e o proxecto para a sua tramitación.

O posicionamento da Deputación Provincial de Pontevedra coa execución de obras das pistas e a concesión de licencias ilegais pólo concello de Caldas , como queda patente na anterior ligazón onde se recoñece que existen informes desfavorables dos tecnicos municipais, completa un escenario no que se somete a veciños, viaxeiros do tren e cidadáns en xeral a unha situación de indefensión e fáiselle un fraco favor ós empresarios os que animan a investir nun proxecto hoxe por hoxe inviable, nun contexto de recortes de fondos e medios para iniciativas empresariais necesarias e viables.

Consideramos inxustificable a contestación de ADIF ante a preocupación dos usuarios do tren polo dereito a viaxar sin riscos engadidos por actividades de risco ilegais sobre o trazado do tren e máis cando segundo Información facilitada por el Subdirector de Organizaciones Noroeste de ADIF a altura do viaduto é a seguinte:la altura máxima de la rasante de la vía sobre la del terreno es de 9,09m.  Para conocer la cota superior sobre el terreno de las instalaciones ferroviarias es necesario sumar la altura de los postes de electrificación,siendo la altura máxima la correspondiente a 8,50m”. o que da una altura total de 17,59 metros

planos viaducto_0001planos viaducto_0002

 

 

 

planos viaducto_0003

 

Caldas de Reis a 22 de xaneiro de 2014

A carballeira de Caldas, Que facer?

P1640314

Que facer? Ahí está a clave que diferencia a discursos que poden resultar parecidos , a praxe é a que revela que parte de verdade e que parte de mentira se agocha detras das palabras , sempre bonitas , do discurso.

Perante un tema que nos consideramos  problematico e que vimos denunciando reitaradamente queremos trasladar á sociedade o que creemos que hai que facer. Cremos que na solución do tema temos que implicarnos todos ,as administracións e a veciñanza no seu conxunto, para acadar as mellores solucións .Xa sabemos que duas cabezas pensan mellor ca unha , e centos mellos que ducias etc .

Nos propomos ás seguintes medidas :

1. O precintado inmediato da Carballeira de Caldas polo risco de caída de arbores.

2. A Sinalización de zonas de paso alternativo seguras para escolares e viandantes.

3. A Evacuación do centro de traballo situado na caseta da carballeira e retirada a un lugar seguro do material didáctico existente na caseta da carballeira con inventariado e coidado do mesmo.

4. A Suspensión de actividades na carballeira en tanto non se leven a cabo os estudos necesarios e se adopten as medidas de seguridade necesarias.

5. A Constitución dunha comisión de investigación sobre o proxecto e a execución das obras “MEJORA DEL PARQUE JARDIN CARBALLEIRA Y SU ENTORNO” de data setembro 2009, “PROXECTO MODIFICADO DE MELLORA DO PARQUE XARDIN CARBALLEIRA E O SEU ENTONO” de febreiro de 2010 cun orzamento por importe de 700.000 euros (uns 116.000.000 pts) e sobre os gastos feitos e anunciados para a carballeira e os criterios seguidos para facelo.

6. Que pola Consellaría de Medio Ambiente se proceda á convocatoria urxente do Comité de especies senlleiras previsto no Decreto 67/2007 de 22 de marzo para tratar sobre a problemática e solucións para a carballeira de Caldas de Reis a curto e longo prazo co maior rigor e asesoramento posibel.

7. A Constitución dunha comisión de estudo e seguimento da elaboración dos estudos proxectos e execución dos mesmos entendendo que dita comisión debe estar aberta a participación de especialistas, organizacións e colectivos cidadáns e que poida funcionar en reunións técnicas de traballo e foros  abertos e participativos

CARBALLEIRA DE CALDAS con Eduardo Penedo 12-12-2013 UN.

8. Que os políticos se absteñan de seguir exercendo a incompetencia vertendo opinións e directrices carentes de todo rigor e criterio coa intención de xustificar as seus erros e que deixen de desinformar a poboación con informacións parciais

9. Que pola Consellaría de Cultura se proceda á revisión urxente do tratamento dado á restauración levada a cabo na fonte situada xunto a ponte Bermaña despois da caída do salgueiro chorón por considerala desafortunada.

10. 0 estudo e tratamento dos chopos situados ao carón da Capela de San Roque para levar a cabo o tratamento axeitado dos mesmos e evitar riscos para as persoas e o edifico histórico-artístico.

11. Que na zona afectada pola obra do proxecto da carballeira se proceda a tomar medidas no caso dos chanzos de ferro con corte sobresaínte que xa provocaron caídas e seguen sendo unha ameaza para a seguridade dos viandantes.

12. Que por educación e respecto as persoas con mobilidade reducida e visión limitada se proceda a corrixir as obras levadas a cabo no xardín do asilo nas que tropezan os viandantes porque invaden a zona de paso peonil.

13. Que polo Colexio de Arquitectos se proceda á revisión e anulación do premio GRAN DE AREA concedido á carbalieira de Caldas con publicidade nos mesmos medios nos que se publicou a concesión.

14. Que polo colexio de Arquitectos se proceda a exercer supervisión, visado ou tutela sobre os arquitectos que están levando a cabo actuacións indebidas no conceilo de Caldas tendo en conta ademais que o arquitecto autor e informador do citado proxecto foi recontratado polo concello de novo con informe con reparos de Iegalidade

15. Que polas Consellerias competentes da Xunta de Galicia se exerza algún tipo de supervisión, seguimento, e chegado o caso, subrogación sobre os políticos do concello de Caldas que están a manter unha cadea de actuacións ilegais con evidentes prexuízos para o patrimonio cultural, o interese xera| e o erario público xa que os cidadáns non temes os medios, nin o tempo, nin a capacidade para frear tanta desfeita.

16.Agardamos que o Concello de Caidas e Xunta de Galicia se cheguen a coordinar e a adoptar os acordes necesarios para o tratamento dos problemas máis graves e urxentes da carballeira, así como á adopción de medidas correctoras para que en relación cos danos producidos polo proxecto non teñamos que acudir tamén ao Ministerio de Fomento como entidade que fixo a maior achega económica ó mesmo.

 Todas istas propostas e outras consideracións, máis videos e fotos foron mandadas nun documento á Consellería de Medio ambiente , Consellería de Cultura e ó Colexio de Arquitectos de Galicia,  Protección Civil, Concello de Caldas de Reis, etc… o documento podedes leelo e descargalo premendo aqui

Anova rexeita o malgasto e a irresponsabilidade na promoción do Aeródromo de Godos

Nos últimos días tivemos coñecemento de que a Deputación de Pontevedra estaba a investir fondos públicos e actuando na instalación privada do aeródromo de Godos. Este feito non pode cualificarse doutro xeito máis ca de impresentable e intolerable, aínda que o desprezo polas normas básicas da ética son unha característica do organismo provincial que preside Rafael Louzán. Anova considera perfectamente lexítima a promoción dun aeródromo, como non podía ser doutro xeito, pero ben distinto é que tanto Deputación como Concello malgasten cartos públicos tratando de acondicionar e/ou autorizar unha instalación que, de momento, non conta coa autorización da Axencia de Seguridade Aérea. Seguir lendo

POZAS DA TAFONA :O Concello de Caldas de Reis presenta proxectos contradictorios en varias administracións

superposición proxecto deputacion proxecto concello

ANOVA Umia manten a defensa dos dereitos veciñais e do publico frente os intentos de privatizacion  en Caldas este ataque contra o dereito veciñal ven de man do Concello con un proxecto arbitrario e inviable.

E insistimos na necesidade de garantizar a viabilidade dos proxectos para non malgastar os cartos de todos  en proxectos ilegais ou inviables .

O Concello de Caldas na sua fuxida cara adiante con  proxecto inviable das pozas termais elabora ata tres proxectos contradictorios:

-Proxecto “Pistas de tenis e piscinas na finca da Tafona” de data outubro de 2012 con orzamento de 192.300,59 € en proxeso de contratacion pola Deputación

Proxecto construcción de duas pozas na finca da tafona de data abril 2013 con um orzamento de 181.028,11 € adxudicado a unha empresa do que elabora a version dun “Proxecto modificado de construcción de duas pozas na finca da tafona” de data xuño de 2013 para presentar ante a Conselleria de Industria.

Aparte das contradicións o expediente municipal esta viciado de nulidade polos informes desfavorables de Secretaria,Intervención e o Arquitecto, o alcalde acapara indebidamente que corresponde tramitar o servizo de Urbanismo para ocultar o seu contido os veciños a pesares do tramite de informacion publica para a tramitación da utorización de Augas de Galicia.

A dispersión de proxectos e a elaboración de versións diferentes e datos contradictorios segun a Adminstración ante a que se presentan, demostran que estamos ante a ocultación e manipulación de datos para a captación de subvencións, xa que o único dato coincidente é o orzamento a analizar póla entidade subvencionante ou autorizante.

No proxecto presentado ante ante Augas e Galicia (exte DH.W36.41991 BOP nº 120 de 25/06/13 pax. 21) plantexa 3 pozas para augas termais: 2 pozas de 1,20 m de profundidade, e unha de 2,80 m baixo rasante para sala de instalacións que deberá ser totalmente estanco en previsión de asolagamentos.

A profundidade das pozas do anuncio de Augas de Galicia non coincide nin co proxecto orixinario de abril de 2013 que se trata do proxecto que foi adxudicado e que establecía 1,65; 1,30 e 2,80 de profundidade nin co proxecto modificado de xuño de 2013 con 2 pozas a unha profundidade de 3,70 e unha poza a profundidade de 4,30

Mentras o enunciado do anuncio publicado por Augas de Galicia fai unha decraración de intencións de que“ a sala de instalacións que deberá ser totalmente estanco en previsión de asolagamentos” o informe do guarda fluvial , a memoria do inxeñeiro e do Arquitecto deixan claro o caracter inundable dos terreos e que os proxectos non resolven o problema de inundabilidade das instalacions.

Mentres no plano do proxecto aportado a augas de Galicia aparece definido un pozo de extracción perto da beira do rio bermaña no proxecto enviado a Consellería de Industria marca a canalización de auga dende o labodoiro de auga quente e na memoria Será captada de la canalización que suministra el agua al lavadero que se encuentra próximo a la Burga. Se instalará un depósito enterrado desde la que saldrá una canalización aislada hasta la sala de instalaciones de las pozas según se indica en los planos del proyecto”

A viabilidade do proxecto necesitaria tamén a autorización da Consellería de Sanidade para o control da calidade da auga e da Conselleria de Cultura pola afección das obras do proxecto presentado ante Industria o labadoiro elemento catalogado

A velada ameaza da privatización da auga da fonte da burga.

Da documentación aportado a Consellería de Industria confirmase a vella teima do Alcalde reiteradamente reseñada na prensa de privatizar a auga da fonte pública da burga cando o aproveitemaneo consuetudinario e tres documentos confirman o caracter publico e veciñal da auga da fonte da burga:

-O documento transacional de data 22 de agosto de 1928entre o concello de Caldas e os propietarios do Balneario Davila no que entre outros contidos, no seu punto 2 establece “ …reconocen asimismo el derecho del pueblo a utilizar el agua que preocedente de la arqueta existente dentreo del cierre de perpiaño aludido ….salga naturalmente por un caño que hai en la misma, en tanto en cuanto salga por dicho caño que fue construido para uso exclusivo del pueblo”.

A sentencia 1494/2007 do Tribunal Superior de Xustiza de data 06/11/2007 dictada no recurso contencioso 8015/2002 no fundamento xurídico segundo mantén o dereito do pobo as augas que saian do caño naturalmente

– A Resolución da Consellería de Industria de data 02/04/2013 inscribe o dereito de aproveitamento do caudal para uso publico do caño derivado da arqueta da fonte da burga

Queda claro en ditos documentos que o caño é veciñal e de servizo público, polo que calquer intento de privatización da auga que sae de dito caño iria en contra do dereito veciñal xa consolidado polo uso consuetudinario.

30 de xullo de 2013

Adxuntase

Documentación sita en Augas de Galicia sobre as pozas

Alegación de Anova Umia presentada en Augas de Galicia

– Publicación de anuncio de adxudicación da obra das pozas no BOP nº 120 de data 25/06/13Publicación de anuncio de adxudicación da obra das pozas no BOP nº 120 de data 25/06/13

– Referencia a enlaces dos proxectos:

-proxecto de pista de ténis e piscinas na Tafona outubro 2012

plano proxecto Diputacion

Conseguidas do proxecto disponible na plataforma de contratación da Deputación : http://proxectos.contratacion.depo.es/Relacion%201%20proxectos%20PID/Pistas%20de%20tenis%20e%20piscinas.Caldas%20de%20Reis/

– proxecto abril 2013 obtidas no proxecto disponible na paxina web do concello de caldas: http://www.fotosweb.org/caldas/00_proyecto_pozas.pdf

– Copia plano situación proxecto modificado xuño 2013 presentado polo alcalde do concello na Conselleria de Industria.

1307 proxecto modificación pozas Industria-Copia do plano do proxecto enviado a Augas de Galicia

plano proxecto concello e Augas Galicia S-Superposición dos dous planos , o proxecto do Concello de Caldas de Reis e o proxecto da Diputación de Pontevedra.

superposición proxecto deputacion proxecto concello